Regler og rammer

For offentlige institutioner gælder der regler, love og forpligtelser, som er relevante i forbindelse med indkøb.

Læs her om både lovpligtige forpligtelser og frivillige forpligtelser for forskellige offentlige institutioner, samt frivillige forpligtelser for private virksomheder:

Lovpligtige forpligtelser

 • For alle offentlige institutioner
 • For statslige institutioner
 • For regioner
 • For kommuner

Frivillige forpligtelser

 • For både kommuner, stat og regioner
 • For kommuner
 • For private virksomheder

 

Lovpligtige forpligtelser

 

For alle offentlige institutioner

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

I § 6 i Miljøbeskyttelsesloven står der, at offentlige myndigheder skal virke for lovens formål ved anlæg og drift af offentlige virksomheder samt ved indkøb og forbrug.

Læs bekendtgørelsen her

 

EU-Kommissionens direktiv om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport

Alle, der er omfattet af pligten til at følge reglerne i udbudsdirektiverne, samt visse operatører, der udfører offentlig trafikbetjening, er iflg. direktivet forpligtiget til at lade en vurdering af køretøjets miljøeffekter og energiforbrug i hele køretøjets levetid indgå i indkøbsbeslutningen.

Direktivet blev implementeret i dansk lov via en bekendtgørelse, som trådte i kraft den 4. december 2010.

Se bekendtgørelsen her

 

Miljøkrav og EU’s regler for offentlige indkøb

Den 4. juli 2001 fremlagde Europa-Kommissionen, hvordan EU’s bestemmelser om offentlige kontrakter og mulighederne for at integrere miljøhensyn i offentlige kontrakter skal fortolkes. Konkurrencestyrelsen og Miljøstyrelsen udarbejdede på den baggrund en vejledning om mulighederne for at varetage miljøhensyn ved offentlige indkøb. Formålet med vejledningen er at give ministerier, kommuner, amter og offentlige institutioner mulighed for at vurdere, hvilke miljøhensyn der kan tages ved indgåelse af offentlige kontrakter, og samtidig få præciseret, hvilke begrænsninger der er herfor.

Vejledningen kan læses her

 

For statslige institutioner

Nye regler for offentligt indkøb af træ

Den 1. juli 2014 trådte et nyt cirkulære og en ny vejledning om offentligt indkøb af træ i kraft. Møbler, kontorartikler, papir og råtræ skal stamme fra bæredygtig skovdrift, når staten køber ind.

Læs mere og find det nye cirkulære og den nye vejledning her

 

Cirkulære om miljø- og energihensyn i statslige indkøb

Ifølge dette cirkulære skal alle ministerier have en grøn indkøbspolitik og en plan for implementering af denne.

Læs cirkulæret her

 

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner

Af cirkulærets bestemmelser fremgår det bl.a., at alle statslige institutioner er forpligtet til at reducere energiforbruget med 10 % og udøve en energieffektiv adfærd – herunder skal statslige institutioner indkøbe energieffektive produkter. Ved energieffektive produkter forstås bl.a. produkter, der overholder kravene i Center for Energibesparelsers indkøbsvejledning.

Læs cirkulæret her

 

For regioner

Danske Regioner indgik den 13. januar 2009 en aftale med Klima- og Energiministeriet

I regioner er regionsrådet ansvarlig for indsatsen for at gennemføre energibesparelser. Med baggrund i den politiske aftale om den fremtidige energispareindsats fra den 10. juni 2005 har klima- og energiministeren indgået en aftale med Danske Regioner om, regionerne skal leve op til de samme krav om energieffektive indkøb, energiledelse og realisering af energibesparelser, med op til 5 års tilbagebetalingstid, som gjaldt for de statslige institutioner, da aftalerne blev indgået.

Læs aftalen her

 

For kommuner

KL indgik i oktober 2007 en aftale med Transport- og Energiministeriet

I kommuner er kommunalbestyrelsen ansvarlig for indsatsen for at gennemføre energibesparelser. Med baggrund i den politiske aftale om den fremtidige energispareindsats fra den 10. juni 2005 har transport- og energiministeren indgået en aftale med KL om at kommuner og regioner skal leve op til de samme krav om energieffektive indkøb, energiledelse og realisering af energibesparelser, med op til 5 års tilbagebetalingstid, som gjaldt for de statslige institutioner, da aftalerne blev indgået.

Det fremgår af aftalen, at kommunerne skal købe energieffektive produkter, som primært er defineret ved at være produkter, der overholder kravene i den gældende indkøbsvejledning fra Center for Energibesparelser.

Læs aftalen her

Find Energistyrelsens indkøbsvejledning her

Frivillige forpligtelser

 

For både kommuner, stat, regioner og private

Regeringens handlingsplan for samfundsansvar

Et af målene i regeringens handlingsplan for samfundsansvar (2008) er at øge fokus på samfundsansvar i statslige indkøb samt at indlede en dialog med kommuner og regioner om hvordan erfaringerne med at inddrage samfundsansvar kan inddrages i deres indkøb.

Der er beskrevet følgende initiativer i handlingsplanen:

 • At sikre, at fællesstatslige indkøbsaftaler fremover systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN’s Global Compact.
 • At sikre, at alle indkøbere i staten har adgang til vejledning om inddragelse af samfundsansvar.
 • At gå i dialog med kommuner og regioner om, hvordan erfaringerne med inddragelse af samfundsansvar kan bredes ud på deres område

Læs mere her

 

Regeringens strategi for Intelligent Offentligt Indkøb

Regeringen opstiller med strategien for intelligent offentligt indkøb (2013) tre overordnede målsætninger for det offentlige indkøb:

 1. Effektivitet; med lave priser, lave totalomkostninger, lave transaktionsomkostninger og brugbare løsninger.
 2. Innovation og kvalitetsudvikling; baseret på nytænkning og markedsmodning, herunder gennem udvikling af nye løsninger, der kan understøtte vækst og jobskabelse.
 3. Bæredygtighed; gennem miljø- og energikrav og udvikling af grønne løsninger, samt ved at tage samfundsansvar (CSR) og sociale hensyn, herunder i form af sociale klausuler og arbejdsklausuler.

Med strategien præsenteres blandt andet syv strategiske principper for intelligent offentligt indkøb. Principperne er relevante på tværs af forskellige typer af indkøb fra standardvarer, til komplekse ydelser og til helt nye, innovative løsninger.

Du kan læse mere om de syv principper og resten af strategien her

 

EU-Kommissionens mål om 50 % grønne indkøb

Danmark har tilsluttet sig EU-Kommissionens målsætning om at det offentlige ved udgangen af 2010 skal købe 50 % grønt inden for 10 udvalgte områder – byggeri, fødevarer og catering, transport, elektricitet, it-udstyr, papir og trykkeri, møbler, rengøring, haveartikler og gartnerydelser.

Der er som fundament for dette mål udviklet grønne kriterier for hvert af de 10 områder.

Læs mere om målsætningen her

Find EU’s grønne kriterier for offentlige indkøb her

 • Kurveknækkeraftalen (Center for Energibesparelser)

 

For kommuner

 

For private

Vejledninger

10 gode råd om totalomkostningsberegninger i indkøb

Se inspirationsvideoer
om grønne indkøb i det offentlige

Viden & Værktøjer

Cases: Her finder du cases om grønne indkøb. Brug dem som inspiration til arbejdet med grønne indkøb.

Værktøjer: Vi har samlet en liste af værktøjer til bæredygtige indkøb som kan guide dig videre.

Regler og rammer: Her finder du vejledninger til regler og rammer for grønne indkøb, og læse om frivillige og lovgivningsmæssige forpligtelser.

Alt om Viden & Værktøjer ⇢

  TILMELD NYHEDSBREV

TILMELD NYHEDSBREV

Tilmeld dig som medlem og modtag vores nyhedsbrev.
Det er nemt og gratis!
×